Vyšší ověření listiny, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Je vyžadována státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin neboli tzv. Úmluvy o apostile neboli Haagské úmluvy z roku 1961.

Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině, naleznete info zde

Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České Republice, naleznete info zde

ÚKON V ČESKÉ REPUBLICE PROVÁDÍ:

Ministerstvo spravedlnostizáležitosti činné v justičních věcech, Obchodní rejstřík, aj.

Ministerstvo zahraničních věcímatriční doklady, přijímají se i doklady ze zahraničí.

Ministerstvo školství – v oblasti vzdělání a ukončeného vzdělavacího procesu

Ministerstvo kultury – náboženské vyznání nebo její změny

Ministerstvo obranyvojenské a obranné složky

Ministerstvo vnitraohledně záležitostí cizinecké policie, víz, aj.

Ministerstvo financífinanční domicil, daňové přiznání, aj.

Ministerstvo zdravotnictvízdravotnické a lékařské potřeby

Ministerstvo zemědělstvízemědělské produkty a výroba

K nejčastěji ověřovaným listinám, které jsou legalizovány Apostilou patří:

Matriční doklady

Rodný list, úmrtní list, oddací list a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

  • Originál rodného listu – musí být ověřený krajským úřadem, který ho vydal.
  • Originál oddacího listu – musí být ověřený krajským úřadem, který ho vydal.
  • Originál úmrtního listu – musí být ověřený krajským úřadem, který ho vydal.
  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Doklady o studiu

  • Doklady o vysokoškolském vzdělání
  • Doklady o základním, středním nebo vyšším odborném vzdělání

Zdravotní doklady

Informace k ověřování dokumentů zdravotní povahy.

Výpis Trestního rejstříku

Na základě žádosti o výpis z Rejstříku trestů je možné požádat na Rejstříku trestů ČR, Soudní 1, Praha 4, tel.: 244 006 111, o výpis z evidence Rejstříku trestů. Tento elektronický výpis musí obsahovat v levém dolním rohu otisk hranatého razítka v modré barvě. Výpis v této podobě může být následně ověřen pracovní skupinou legalizace.

Obchodní listiny

Faktury, osvědčení o původu zboží atd. – musí být potvrzeny nebo vidimovány Hospodářskou komorou ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel.: +420 266 721 300.

Apostila

Listiny vydané finančními orgány

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč (na české listiny), 600,- Kč (na cizozemské listiny). Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

Lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Ověření je prováděno zpravidla téhož dne. Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.