Smyslem legalizace a apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem České republiky nebo byla před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné. Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny, formálně správné a podepsané zodpovědnou osobou s razítkem.

Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M.  jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Listina musí obsahovat náležitosti dané zákonem, nesmí být poškozena a řádně legalizována. Nastupuje zde mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a platná ke dni 16.03.1999, a to na základě sdělení č.45/1999 Sb., Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Česká republika přistoupila k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, tzv. Haagská úmluva o apostile. Má-li být matriční doklad  předložen  k úřednímu jednání ve státě, který stejně jako Česká republika přistoupil k Úmluvě, musí být opatřen ověřovací doložkou, tzv. Apostilou.“

Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických osobách soukromého práva. Obecná úprava veřejných rejstříků je obsažena v § 120 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podrobnější úpravu veřejného rejstříku vedeného soudy obsahuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin (kde jsou uloženy zákonem stanovené dokumenty, např. zakládající dokumenty, stanovy, účetní závěrky atp.).

Nejrychlejší a nejefektivnější vystavení výpisu z obchodního rejstříku jsou přímo u notáře. 

Vyhledat subjekty lze on-line na portálu justice.

Označení obchodní rejstřík je obvykle používané pro veřejný rejstřík dostupný na stránkách Justice.cz. Veřejný rejstřík obsahuje tyto rejstříky: obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.

V obchodním rejstříku jsou zapsané obchodní společnosti a některé další subjekty (fyzické osoby, zahraniční osoby a podobně.). Zápis do obchodního rejstříku je zveřejněn.

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje především základní údaje o společnosti (název, adresu), majitele, statutární orgány, předmět podnikání, základní kapitál a ostatní skutečnosti podle společenských smluv, ale také rejstříkový soud, u kterého je veden zápis.

→ přes datovou schránku.
Jak na to krok za krokem: klikněte na tlačítko „vyplnit formulář“, vyberte druh výpisu, o který máte zájem, a zadejte identifikační číslo osoby (IČO), kterou hledáte. zvolte „Přihlásit a odeslat“ a přihlaste se do vaší datové schránky a v posledním kroku žádost odešlete.

Pokud Výpis z Obchodního rejstříku bude využíván, prokazován v zahraničí, k obchodním transakcím, účasti na veřejných zakázkách a jiným veřejnoprávním účelům, je nutné aby se jednalo o originál dokumentu. Originál vydává daný Městský soud (zpoplatněno 70,-kč kolek/strana).

Výpis OR lze také získat v elektronické podobě s digitálním podpisem.

Poznámka: Kolkové známky s sebou, k dostání na České poště.

Notářsky ověřený Výpis obchodního rejstříku musí být označen razítkem určeným do zahraničí, přímo podepsaný osobně notářem, a nebo jeho kandidátem. (jinak se stává neplatným).

 

V žádném případě nejsou určeny pro úřední prokazování listin tisk z veřejného rejstříku listin a nebo jeho úplný výpis.

Využíváme služeb notářské kanceláře – Mgr.Martin Říha.

 
O výpis z obchodního rejstříku lze požádat na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, není třeba předkládat doklad totožnosti. Za první stranu výpisu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč a za každou další stranu výpisu 50,- Kč.
 
Listiny vydané CzechPointem neslouží do zahraničí/ nepřijímají se!
Odbornost a kvalifikace společnosti

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.


Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Naši klienti jsou pro nás důležití