Společenská smlouva je dokument, kterým se dle zákona o obchodních korporacích zakládá obchodní společnost nebo družstvo

Kromě společenské smlouvy můžete narazit také na pojem zakladatelská listina. Jaký je mezi nimi rozdíl?

 • Společenská smlouva se používá, když s.r.o. zakládá více společníků.
 • Zakladatelská listina se podepisuje v případě, že společnost zakládá jediná osoba (tento postup zákon povoluje u akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).
Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Obsah společenské smlouvy

Pro úspěšné zapsání firmy do obchodního rejstříku musí společenská smlouva splňovat zákonem stanovené náležitosti. Ty upravuje zejména §146–149 ZOK.

Ve společenské smlouvě je nutné uvést tyto údaje:

 • obchodní název společnosti;
 • sídlo společnosti (stačí uvést název obce – později při zápisu do OR a vyřizování živnosti musíte navíc doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla);
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti (nejlépe ho definujte tak, aby se při budoucím rozšíření činnosti nemusela smlouva měnit – ušetříte si tím zbytečné papírování);
 • identifikace společníků (jméno a bydliště; nebo IČ, název a sídlo, jde-li o právnickou osobu);
 • výše základního kapitálu (detailněji o něm hovoříme v článku o základním kapitálu);
 • informace o podílech společníků a výši souvisejících vkladů;
 • určení jednatelů a způsob jejich jednání za společnost (při zakládání akciové společnosti je nutné specifikovat i členy jiných orgánů);
 • určení správce vkladů (typicky je to jeden ze zakladatelů); 
Zakladatelská listina je právní dokument mající formu notářského zápisu, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou. Zakladatelská listina obsahuje stejné podstatné části jako společenská smlouva. V praxi se využívá u kapitálových společností společnosti s ručením omezenýmakciové společnosti, u osobních společností a družstva je třeba více osob – u prvně zmíněné nejméně dvě osoby, u družstva alespoň tři. Náležitosti zakladatelské listiny jsou dány zejména zákonem o obchodních korporacích a částečně i občanským zákoníkem a případně dalšími právními předpisy.
Odbornost a kvalifikace společnosti

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Reference ... legalizace ... apostilizace...