law-firm-logo-maker-with-a-wise-owl-icon-1854a

Jste občan nebo cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky starší 15 let a chcete získat výpis údajů, které jsou o vás v registru obyvatel vedeny.

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 602 276 400

info@superlegalizace-listin.cz

Nemáte čas Vy, pošlete nás...

Vyřízení Apostily na rodný list, nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás.  Potřebujeme originál rodného listu (nebo si ho můžeme vyžádat na příslušeném matričním úřadu, ale pouze na základě plné moci).

Zeptejte se na více informací.

Rodný list vydaný v Praze/ Středočeský kraj – vyřízení do 1 -3 pracovních dnů.

Rodný list vydaný v jiné části ČR – vyhotovení během 3 pracovních dnů.

Můžete se na nás obrátit také o víkendu. Dle domluvy – vyzvednutí a nebo předání listin, v sídle společnosti, letiště Praha a nebo kurýrní služby.

APOSTILA

Registr obyvatel je jedním ze čtyř základních registrů České republiky, který slouží ke sdílení dat ve veřejné správě. Obsahuje referenční údaje o občanech a cizincích s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky.

Orgán veřejné moci využívá údaje označené za referenční, aniž by ověřoval jejich správnost a požadoval jejich doložení. Referenčními údaji registru obyvatel jsou:

 • jméno/a,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • místo a okres/stát narození,
 • adresa místa pobytu,
 • doručovací adresa,
 • státní občanství,
 • datum úmrtí,
 • místo a okres/stát úmrtí,
 • datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
 • číslo elektronicky čitelného občanského průkazu a čísla cestovních pasů občanů České republiky; u cizinců číslo elektronicky čitelného povolení k pobytu, pobytového nebo vízového štítku,
 • identifikátor zpřístupněné datové schránky fyzické osoby.

Výpisem údajů z registru obyvatel se rozumí právo fyzické osoby zažádat si o poskytnutí údajů, které jsou o ní v registru obyvatel vedeny.

Jste občan nebo cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky starší 15 let a chcete získat výpis údajů, které jsou o vás v registru obyvatel vedeny.

O výpis údajů z registru obyvatel je dále oprávněn zažádat:

 • zmocněnec fyzické osoby starší 15 let, který jedná na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
 • zákonný zástupce, který jedná za osobu mladší 15 let,
 • člen domácnosti, který jedná na základě oprávnění k zastupování, jež bylo schváleno soudem,
 • opatrovník fyzické osoby, jejíž svéprávnost byla omezena.