Jste občan nebo cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky starší 15 let a chcete získat výpis údajů, které jsou o vás v registru obyvatel vedeny.

Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Výdejem údajů z Registru obyvatel (dále jen „ROB“) se rozumí získání údajů, které jsou v ROB o fyzické osobě vedeny. O vydání výpisu údajů z ROB může požádat fyzická osoba („subjekt údajů“) podle § 58 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“

Registr obyvatel je jedním ze čtyř základních registrů České republiky, který slouží ke sdílení dat ve veřejné správě. Obsahuje referenční údaje o občanech a cizincích s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky.

Orgán veřejné moci využívá údaje označené za referenční, aniž by ověřoval jejich správnost a požadoval jejich doložení. Referenčními údaji registru obyvatel jsou:

 • jméno/a,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • místo a okres/stát narození,
 • adresa místa pobytu,
 • doručovací adresa,
 • státní občanství,
 • datum úmrtí,
 • místo a okres/stát úmrtí,
 • datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
 • číslo elektronicky čitelného občanského průkazu a čísla cestovních pasů občanů České republiky; u cizinců číslo elektronicky čitelného povolení k pobytu, pobytového nebo vízového štítku,
 • identifikátor zpřístupněné datové schránky fyzické osoby.

Výpisem údajů z registru obyvatel se rozumí právo fyzické osoby zažádat si o poskytnutí údajů, které jsou o ní v registru obyvatel vedeny.

Jste občan nebo cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky starší 15 let a chcete získat výpis údajů, které jsou o vás v registru obyvatel vedeny.

O výpis údajů z registru obyvatel je dále oprávněn zažádat:

 • zmocněnec fyzické osoby starší 15 let, který jedná na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
 • zákonný zástupce, který jedná za osobu mladší 15 let,
 • člen domácnosti, který jedná na základě oprávnění k zastupování, jež bylo schváleno soudem,
 • opatrovník fyzické osoby, jejíž svéprávnost byla omezena.
Odbornost a kvalifikace společnosti

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Naši klienti jsou pro nás důležití