• vysvědčení,
  • vysvědčení o maturitní zkoušce,
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce,
  • vysokoškolské diplomy,
  • výuční list,
  • vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři včetně diplomu absolventa,
  • vysvědčení o absolutoriu včetně diplomu.
Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M.  jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Dle ustanovení § 87 odst. 1 písm. z) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyšší ověření (legalizaci) pouze vysokoškolských diplomů a dodatků k vysokoškolským diplomům vydaných vysokými školami v České republice, a to za účelem jejich použití v zahraničí, formou ověřování podpisů a otisků razítek na uvedených listinách.“

Vyplňte si žádost k vystavení legalizace.

Úřední hodiny ministerstva školství: 

Pondělí a středa: 9:00 -11:00   13:00 – 15:00

Kolkové známky s sebou!

V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Jiřího Johánka (e-mail: jiri.johanek@msmt.cz, tel. 234 811 532).

Dle ustanovení § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, provádí vyšší ověření (legalizaci) u vysokoškolských dokladů vydaných vojenskými vysokými školami Ministerstvo obrany České republiky.

(Ověřování vysokoškolských dokladů z vojenských vysokých škol) a u vysokoškolských dokladů vydaných Policejní akademií ČR Ministerstvo vnitra (Ověřování vysokoškolských dokladů vydaných Policejní akademií ČR).

Legalizaci vysokoškolských diplomů a dodatků k vysokoškolským diplomům vydaných vysokými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí provádí odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Legalizace je prováděna na základě ustanovení § 87 odst. 1 písm. z) zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Legalizaci je možné udělit pouze na vysokoškolské diplomy a dodatky k vysokoškolským diplomům, na jiné dokumenty z vysokých škol nikoli. Je možné legalizovat originály nebo úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu. Případné úřední ověření musí být provedeno v České republice nebo na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

Ke každému jednotlivému dokumentu k legalizaci jsou potřeba kolkové známky v hodnotě 100 Kč.

Odbornost a kvalifikace společnosti

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Naši klienti jsou pro nás důležití