V České republice je rozvodový rozsudek vydáván soudy, justičním orgánem. Rozvodový rozsudek a jeho legalizaci je zapotřebí k uzavření manželství v zahraničí. Rozsudek musí být pravomocný a být označen doložkou nabytí právní moci. Uznávání cizích rozhodnutí v České republice – Nejvyšší soud v Brně.

Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M.  jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Smyslem Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.“

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém v souladu s § 109: pro listiny vydané nebo ověřené soudy, včetně listin vyhotovených nebo ověřených notáři a soudními exekutory: Ministerstvo spravedlnosti České republiky – mezinárodní odbor civilní;

Vyšší ověření listin; K listinám vydaným nebo ověřeným soudy nebo k listinám vyhotoveným nebo ověřeným notářem nebo soudním exekutorem, jichž má být použito v cizině, připojí Ministerstvo spravedlnosti a následně Ministerstvo zahraničních věcí na žádost držitele listiny své vyšší ověření. Vyšší ověření nemůže být připojeno na prostou kopii listiny.“

Uznávání cizích veřejných listin v České republice – Nejvyšší soud

Haagská úmluva o apostile definuje v souladu s článkem 1 veřejné listiny a upřesňuje pojmy: veřejné listiny vydané soudním orgánem státu, včetně listin vydaných státním zástupcem, vyšším soudním úředníkem a soudním vykonavatelem, listiny vydané správními úřady, notářské listiny a úřední potvrzení, kterými jsou opatřeny listiny podepsané soukromou osobou. Listina opatřená předepsanými ověřeními a zároveň splňující požadavky legální definice stanovené v zákonu ZMPS v souladu s § 12 má v České republice důkazní moc veřejné listiny.

Každé manželství může zaniknout dvěma způsoby: buď na základě smrti jednoho z manželů (případně jeho vyhlášení za mrtvého) nebo je jeho základem rozsudek o rozvodu manželství.

K rozvodu manželství však nemůže dojít na základě svévole některého z manželů a soud zároveň není povinen manželství rozvést – navrhující strana musí v řízení prokázat, že došlo k tzv. kvalifikovanému rozvratu manželství. S každým rozvodovým řízením je v případě, pokud v manželství jsou nezletilé děti, spojené řízení o úpravě poměrů manželů k nezletilým dětem. I když ještě v nedávné minulosti bylo možno svěřit dítě pouze do osobní péče jednoho z rodičů (většinou matky), přičemž druhý rodič měl právo na styk s dítětem podle dohody rodičů nebo pokud k ní nedošlo podle úvahy soudu, v současnosti už je běžný i rozsudek o střídavé péči.

Pokud bylo dítě svěřeno do osobní péče jen jednoho z rodičů, soud vydá i rozsudek o výživném, které musí na dítě platit druhý rodič. Rodič, který má dítě v osobní péči, může následně požádat soud o zvýšení výživného na dítě.

Při jeho určování se vychází z principu, že dítě se má podílet na životní úrovni svých rodičů, takže v případě, pokud má druhý rodič, který dítě nemá v osobní péči, dostatečné příjmy na zvýšení výživného a navrhující rodič prokáže, že má na dítě vyšší náklady, resp. že současné výživné je nebude stačit pokrývat, soud může vydat rozsudek o zvýšení výživného. Podstatná je také otázka, kdy je rozsudek právoplatný, protože až poté lze očekávat, že druhá strana začne plnit povinnosti z něho vyplývající. Ve všech těchto případech nabude rozsudek právoplatnost pokud už vůči němu nelze podat odvolání (resp. dovolání). Všechny rozsudky z oblasti rodinného práva vydané slovenskými či českými soudy najdete i na stránkách www.judikaty.info, které umožňují jejich rychlé a jednoduché vyhledávání.

Odbornost a kvalifikace společnosti

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.


Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Reference ... legalizace ... apostilizace...