V České republice je rodný list vydáván matričními úřady, podkladem pro jeho vydání jsou údaje zapsané v tzv. knize narození. Narození se zapisuje do knihy narození toho matričního úřadu, v jehož územním obvodu došlo k narození dítěte, přičemž narození českých státních občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed.

Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M.  jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Listina musí obsahovat náležitosti dané zákonem, nesmí být poškozena a řádně legalizována. Nastupuje zde mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a platná ke dni 16.03.1999, a to na základě sdělení č.45/1999 Sb., Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Česká republika přistoupila k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, tzv. Haagská úmluva o apostile. Má-li být matriční doklad  předložen  k úřednímu jednání ve státě, který stejně jako Česká republika přistoupil k Úmluvě, musí být opatřen ověřovací doložkou, tzv. Apostilou.“

Matriční doklad musí být ověřen vyšší instancí, tedy krajským úřadem. Vidimaci nebo legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad nebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

Je třeba zmínit, že matriční doklady určené ke svatbě v zahraničí nesmí být starší 6 měsíců (vyjma některých zemí Arabského poloostrova, které požadují doklady ne starší 3 měsíců).

V České republice je rodný list vydáván matričními úřady, podkladem pro jeho vydání jsou údaje zapsané v tzv. knize narození. Narození se zapisuje do knihy narození toho matričního úřadu, v jehož územním obvodu došlo k narození dítěte, přičemž narození českých státních občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed.

Až do doby vydání občanského průkazu, tedy od narození nejpozději do 15 let věku, slouží pro dotyčného jako jeho hlavní osobní doklad. Je podkladem pro vydání oddacího listu.

V případě ztráty Vám vydají duplikáty matričních dokladů. Ačkoli se jedná o duplikát, vzhledově jsou matriční doklady naprosto totožné. Duplikát dokladu vydává pouze městský úřad (matrika), který ho vydal (kde jste se narodili). Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství ve výši 100 Kč.

Můžeme si vyžádat duplikáty matričních dokladů za třetí osoby, pouze na základě plné moci (pokud je plná moc zasílána ze zahraničí, musí být ověřena/apostilována/nejlépe na Českém velvyslanectví v dané zemi).

Duplikáty matričních dokladů vystaví všem rodinným členům:

  • rodičům
  • dětem
  • prarodičům
  • vnukům
  • sourozencům
  • manželovi

Vyřídíme legalizační proces – Apostilu na matriční listiny nebo jiné veřejné listiny. Pokud nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás.  Potřebujeme originál rodného listu (nebo si ho můžeme vyžádat na příslušeném matričním úřadě, ale pouze na základě plné moci).

Termíny vyřízení

Rodné listy vydané v hlavním městě Praha, a Středočeském kraji apostila během 1 pracovního dne.

Rodné listy vydané v jiných městech/krajích/obcích České republiky vyhotovení apostily do 3 pracovních dnů. Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost vyhotovit Apostilu nebo prodlení s vyhotovením Apostily v případě neposkytnutí součinnosti ze strany ministerstev a jiných orgánů státní správy, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodů jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společností. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto orgánů.

Můžete se na nás obrátit také o víkendu. Dle domluvy – vyzvednutí a nebo předání listin, v sídle společnosti, letiště Praha a nebo kurýrní služby.

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č.1024/2012. Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad v České republice k matričnímu dokladu nebo k vysvědčení o způsobilosti uzavřít manželství pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář. Podle uvedeného nařízení musí být stanovené veřejné listiny, které byly vydány orgány jednoho členského státu EU, přijaty orgány jiného členského státu EU jako pravé, aniž by pravost dané listiny musela být ověřena. Každý formulář obsahuje rovněž vícejazyčný glosář názvů standardních položek i názvů specifických pro danou zemi ve všech úředních jazycích orgánů EU.“[1]

[1] Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, 6. ledna 2022, Ověřování platnosti dokladů pro použití v cizině, Ověřování platnosti dokladů pro použití v cizině – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Matričními doklady jsou: rodný list, oddací list, úmrtní list, doklad o partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení ke vstupu do partnerství, které se ověřují v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů s ustanovení, ve znění pozdějších předpisů v souladu § 4a.

Matriční doklad, než projde schválením a vylepením apostilní doložky orgánem legalizace MZV, musí projít předstupněm ověřením na krajském úřadu. Česká republika se člení na 14 krajů, hlavní město Praha je podle zákona o hlavním městě Praze krajem i obcí zároveň. Pravomoci samostatných územních celků získaly na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Krajské úřady vedou registr vzorků otisku úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisových vzorů úředníků provádějící vidimaci a legalizaci.

Apostilní doložku vyřizuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, a to konzulární odbor (oddělení legalizace veřejných listin), na Hradčanském náměstí 5, Prahy 1. Lze také vyřídit i v poštovním styku. Zpoplatněno poplatkem 300 Kč, kolkovými známkami nebo platba platební kartou (nově k začátku roku 2022).

Odbornost a kvalifikace společnosti

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Naši klienti jsou pro nás důležití