law-firm-logo-maker-with-a-wise-owl-icon-1854a

Úmrtní list je matriční doklad a veřejná listina, potvrzující úmrtí člověka a základní údaje o něm, kterou vydává na žádost příslušný matriční úřad podle podkladů z knihy úmrtí.

Úmrtí se zapisuje do knihy úmrtí toho matričního úřadu. Zápis na základě soudního prohlášení za mrtvého provádí Úřad městské části Praha 1 a úmrtí českých občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed. 

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 602 276 400

info@superlegalizace-listin.cz

Nemáte čas Vy, pošlete nás...

Vyřízení Apostily na úmrtní list, nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás.  Potřebujeme originál úmrtního listu (nebo si ho můžeme vyžádat na příslušeném matričním úřadu, ale pouze na základě Vaší plné moci).

Zeptejte se na více informací.

Úmrtní list vydaný v Praze/ Středočeský kraj – vyřízení do 1 -3 pracovních dnů.
Úmrtní list vydaný jiné části ČR – vyhotovení během 3 -5 pracovních dnů.

Můžete se na nás obrátit také o víkendu. Dle domluvy – vyzvednutí a nebo předání listin, v sídle společnosti, letiště Praha a nebo kurýrní služby.

APOSTILA
Podle definice uvedené v zákoně se jedná o matriční doklad, který potvrzuje úmrtí občana. Má svou standardizovanou podobu a obsahuje tyto údaje:
 • jméno a příjmení zemřelého
 • datum narození zemřelého
 • místo a datum úmrtí
 • místo trvalého pobytu v době smrti
 • informaci o manželovi nebo manželce zemřelého

Úmrtní list vždy vydává matriční úřad, v jehož obvodu osoba zemřela, byla nalezena, případně vyložena z dopravního prostředku (kde osoba zemřela). Tento matriční úřad nejprve obdrží od lékaře list o prohlídce zemřelého, případně rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Poté provede zápis do knihy úmrtí. Na základě tohoto zápisu je poté možné vydat blízkým zemřelého úmrtní list.

V případě, že osoba zemřela v zahraničí, je třeba požádat na jakémkoli matričním úřadě v ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o zápis do knihy úmrtí. Tento zápis poté provádí zvláštní matrika v Brně.

Matriční úřad vydá úmrtní list:
 • manželovi nebo manželce
 • rodičům, prarodičům, vnukům nebo pravnukům, sourozencům
 • zplnomocněným zástupcům fyzické osoby, které se zápis týká (zemřelý)
 • osobě, která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu
Podle zákona má nárok na vydání úmrtního listu také:
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávních celků
 • prarodičům,
 • vnukům,
 • sourozencům,
 • manželovi.
 •  

  Pokud nikdo z těchto osob nemůže na úřad zajít, můžete vybrat svého zástupce, kterého zmocníte na základě úředně ověřené Plné moci.