Pokud měl některý z partnerů předchozí registrované partnerství nebo uzavřel v minulosti sňatek, doložte také doklad o ukončení tohoto vztahu. V případě, že je jeden z partnerů cizinec, dodá všechny uvedené dokumenty vydané jeho/jejím státem a k tomu také doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o osobním stavu, pokud jej jeho/její země vydává a doklad totožnosti. Partnerům musí být alespoň 18 let a musí být právně způsobilí.

Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o partnerství“). Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o vstupu do partnerství sepisuje, podepisují partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná. Partnerství se zapíše do knihy partnerství.“

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen „občan“).

Poplatky

 1. vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 3.000 Kč,

 2. vstup do  partnerství osobami, z nichž pouze  jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněn 2.000 Kč,

 3. vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině nebo s cizincem je zpoplatněno 500 Kč.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která

 • nedosáhla věku 18 let,

 • má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo

 • již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Registraci partnerů může provést jeden z uznaných matričních úřadů. První krok je kromě zásnub shromáždit potřebné dokumenty a kontaktovat matriku. Registrované partnerství lze uzavřít v:

 

 • Úřad městské části Praha 1
 • Magistrát města Kladno
 • Magistrát České Budějovice
 • Úřad městského obvodu Plzeň 3
 • Magistrát města Karlovy Vary
 • Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město
 • Magistrát města Liberec
 • Magistrát města Hradec Králové
 • Magistrát města Pardubice
 • Magistrát města Jihlava
 • Úřad městské části Brno-střed
 • Magistrát města Olomouc
 • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Magistrát města Zlín
Pro vstup do registrovaného partnerství je nutné dodat:
 • Rodné listy
 • Doklady o státním občanství – alespoň jeden z partnerů musí mít české státní občanství, aby bylo možné pár v České republice registrovat
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

Pokud měl některý z partnerů předchozí registrované partnerství nebo uzavřel v minulosti sňatek, doložte také doklad o ukončení tohoto vztahu. V případě, že je jeden z partnerů cizinec, dodá všechny uvedené dokumenty vydané jeho/jejím státem a k tomu také doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o osobním stavu, pokud jej jeho/její země vydává a doklad totožnosti.

Partnerům musí být alespoň 18 let a musí být právně způsobilí. Podrobnosti o formálních náležitostech najdete ve znění zákona o registrovaném partnerství, nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Odbornost a kvalifikace společnosti

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Naši klienti jsou pro nás důležití