V České republice je rodný list vydáván matričními úřady, podkladem pro jeho vydání jsou údaje zapsané v tzv. knize narození. Narození se zapisuje do knihy narození toho matričního úřadu, v jehož územním obvodu došlo k narození dítěte, přičemž narození českých státních občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed.

Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M.  jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Nemáte čas Vy, pošlete nás...

Vyřízení Apostily na rodný list, nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás.  Potřebujeme originál rodného listu (nebo si ho můžeme vyžádat na příslušeném matričním úřadu, ale pouze na základě Vaší plné moci). 

Zeptejte se na více informací. 

Rodný list vydaný v Praze/ Středočeský kraj – vyřízení do 1 -3 pracovních dnů. 

Rodný list vydaný jiné části ČR – vyhotovení během 3 -5 pracovních dnů.

Pracujeme také o víkendu, vyzvednutí jak Vám vyhovuje, zasíláme také poštovní cestou, celá ČR – celosvětově. 

APOSTILA

Čestné prohlášení je náhradou za zejména listinný důkaz ve správním řízení, osvědčuje (ale nedokazuje) určité skutečnosti. Do českého práva bylo zavedeno zákonem o čestném prohlášení ve správním řízení v roce 1948, podle kterého mohlo být úřadem připuštěno k osvědčení skutečností, které měly být jinak dokázány veřejnou nebo soukromou listinou, jejíž předložení ale bylo spojeno s neúměrnými obtížemi. Nebylo ale přípustné tam, kde byl dán zvláštní veřejný zájem, např. v trestním řízení nebo pokud by mohla být porušena procesní rovnost stran.

Mohlo být učiněno ústně nebo písemně, vždy však muselo obsahovat ujištění daného účastníka řízení na jeho čest, že určitá skutečnost odpovídá skutečnosti. Pokud by neodpovídala, šlo v případě pouhé nedbalosti o přestupek, trestaný vězením do tří měsíců, v případě úmyslného lhaní ale už o zločin, za který hrozilo žalářování od šesti měsíců do jednoho roku.

Podobná úprava čestného prohlášení zůstala i ve správním řádu z roku 1967, upřesněno bylo pouze to, že jím nešel nahradit znalecký posudek a nepravdivé údaje už byly posuzovány jen jako přestupek. Také podle platného správního řádu lze stále využít čestné prohlášení jako náhradu za důkaz listinou, ale jen pokud to umožňuje zvláštní zákon. V oblasti anglo-amerického práva je podobným institutem affidavit, místopřísežné prohlášení, kterým lze např. nahradit výslech osob nebo které osvědčuje jiné skutečnosti.