Využijte služby od nás profesionalita rychlost  preciznost​ spolehlivost

 • Matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost, registrované partnerství, prohlášení o vycestování ze země);
 • Veřejné listiny, veřejné rejstříky (výpisy z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku);
 • Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť);
 • Výpis/ registrace obyvatel;
 • Určení otcovství;
 • Diplomy, dodatky k diplomu;
 • Certifikáty o praxi, zaměstnání;
 • Potvrzení o vykonané praxi;
 • Prohlášení o náboženské víře;
 • Plná moc;
 • Čestné prohlášení;
 • Notářské zápisy;
 • Zakladatelské listiny;
 • Společenské smlouvy;
 • Obchodní listiny;
 • Daňový domicil;
 • Finanční zprávy;
 • Zdravotní výkazy;
 • Dokumenty pro pojišťovnu;
 • Policejní spisy, zápisy, úřední listiny;
 • a množství dalších druhů veřejných listin.

Cizí listiny, které mají být použity v České republice, ověřují orgány příslušného státu a zastupitelský úřad České republiky v příslušném státě. V určitých případech může být cizí listina ověřena též Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Veřejné listiny, které byly vydané na území jiného státu a považují se za právoplatné v daném místě, mohou se považovat za veřejné listiny také na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

Cena za vyřízení Apostily

lhůta 20 – 25 pracovních dnů18.000,-kč

Občan se obrací na zastupitelský úřad v záležitostí vydání veřejných listin na základě Haagských úmluv o civilním řízení, které umožňují konzulární styk. „Rozdíl proti diplomatickému styku je v tom, že MZV ČR předá dožádání příslušnému českému konzulárnímu úřadu (konzulární oddělení českého zastupitelského úřadu). Ten předá dožádání podle haagských úmluv o civilním řízení orgánu označenému příslušným smluvním státem. Urychlení je v tom, že odpadá postoupení dožádání úřadu pro zahraniční věci cizího státu.“

Naši klienti jsou pro nás důležití

Jak si objednat Apostilu

Informace o Apostile

Potřebujeme originály listin. Můžete nám přinést osobně na adresu sídla: JSV – Jana Švihlová
Václavské náměstí 808/66
Praha 1, 110 00, česká republika.
A nebo nám zaslat poštovní cestou.
Vyzvednutí funguje ve stejném režimu.

Váš dokument, listina musí obsahovat náležitosti dané zákonem a splňovat veškeré požadavky veřejné listiny. Originál listiny musí mít razítko a podpis daného veřejného orgánu, který ji vydal. Nesmí se jednat o opis (pouze notářsky ověřenou kopii) či duplikát. 

Prvotní informací pro legalizační proces je vždy: země určení listiny. Zjednodušeně právní systém využívá 3 nástrojů legalizace:

 1. Možnosti automatické použitelnosti listiny – za předpokladu, že státy mají podepsané bilaterální mezinárodní dohody o přijímání a ověřování listin – zde
 2. Země v Haagské Úmluvě o přijímání a ověřování listin – Apostila – zde
 3. Superlegalizační proces – zde
Veškeré nutné dokumenty si od Vás převezmeme, je možné i podepsat prohlášení o převzetí listiny. Ze strany naší společnosti je Vám poskytnutá cenová kalkulace za legalizaci – Apostilu – notářské ověření a možnou superlegalizaci. Poplatky (kolkové známky na ministerstvech, poštovní poplatky a poplatky ambasád – budete o nich informováni průběžně). Informujeme předem, že je možné navýšení finančního poplatku na daném velvyslanectví a nebo uzavírky či nemožnosti (v rámci politických, pandemických, aj.opatření) Naše cena je závazná a konečná. Jsme plátci DPH 21% sazbou.

Naše společnost zajišťuje legalizační a superlegalizační proces, Souhrnný balíček služeb, kdy nám donesete (nebo pošlete) originál veřejné listiny. Zajistíme na něj i soudní – úřední překlad do ruského jazyka. Překlady do anglického jazyka jsou vyhotoveny v rámci 1 – 2 pracovních dnů.

Uznávání rozhodnutí vydaných veřejnými orgány jiného státu je upraveno v právních předpisech Evropské unie. Také obsahují mezinárodní smlouvy a ve vnitrostátních právních předpisech. Před vnitrostátními předpisy mají přitom přednost unijní předpisy a mezinárodní smlouvy (dvoustranné i vícestranné). Až ve věcech, na které tyto prameny práva nedopadají, se použije český zákon, tedy zákon č.  91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. V celé řadě případů je proto uznání cizího rozhodnutí v České republice automatické a není třeba zvláštního rozhodnutí o uznání.

Institut E-app, kde proces byl zahájen v roce 2006 Haagskou konferencí o mezinárodním právu soukromém a Národním notářským sdružením Spojených států amerických s cílem podpořit vydávání elektronických apostil (tzv. e-Apostilles) a provozování elektronických rejstříků apostil, k nimž mají příjemci přístup on-line, aby ověřili původ obdržené apostily (tzv. e-Registers). Od té doby mnoho příslušných orgánů zavedlo jednu nebo obě tyto složky, čímž stvrdily místo Úmluvy o Apostile v elektronickém věku. S ohledem na úspěch programu byl v lednu 2012 změněn jeho název na Apostille Program (projekt elektronické apostily). Zvláštní komise na svém zasedání v listopadu 2012 uznala pozoruhodný pokrok v zavádění e-APP od svého zasedání v roce 2009, čímž posílila efektivní a bezpečné fungování Úmluvy (viz C&R č. 3). 

S touto podporou zahájila Haagská konference a NNA v roce 2006 (tehdejší) pilotní projekt elektronické apostily. Cílem e-APP je podporovat a pomáhat při zavádění levných, provozních a bezpečných softwarových technologií pro: • vydávání elektronických apostil („složka e-Apostille“) a provozování elektronických registrů apostil, k nimž mají příjemci přístup on-line za účelem ověření původu papírových apostil nebo elektronických apostil (e-Apostilles), které obdrželi („složka e-Register“).

S ohledem na tento vývoj se zasedání zvláštní komise v roce 2003 dohodlo, že používání moderních technologií by mohlo mít pozitivní dopad na fungování Úmluvy o Apostile. Dále uznala, že ani duch, ani litera úmluvy nepředstavují překážku pro používání moderních technologií a že působení Úmluvy by mohlo být dále posíleno spoléháním se na tyto technologie (viz C&R č. 4).

Facebook
WhatsApp
Email