V České republice je rozvodový rozsudek vydáván soudy, justičním orgánem. Rozvodový rozsudek a jeho legalizaci je zapotřebí k uzavření manželství v zahraničí. Rozsudek musí být pravomocný a být označen doložkou nabytí právní moci. Uznávání cizích rozhodnutí v České republice – Nejvyšší soud v Brně.

Picture of Mgr.Jana Švihlová, LL.M.  jednatel

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Zeptejte se nás, dotazy, rady, doporučení.

Volejte: +420 296 348 348
GSM: +420 602 276 400 - 100

Smyslem Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.“

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém v souladu s § 109: pro listiny vydané nebo ověřené soudy, včetně listin vyhotovených nebo ověřených notáři a soudními exekutory: Ministerstvo spravedlnosti České republiky – mezinárodní odbor civilní;

Vyšší ověření listin; K listinám vydaným nebo ověřeným soudy nebo k listinám vyhotoveným nebo ověřeným notářem nebo soudním exekutorem, jichž má být použito v cizině, připojí Ministerstvo spravedlnosti a následně Ministerstvo zahraničních věcí na žádost držitele listiny své vyšší ověření. Vyšší ověření nemůže být připojeno na prostou kopii listiny.“

Uznávání cizích veřejných listin v České republice – Nejvyšší soud

Haagská úmluva o apostile definuje v souladu s článkem 1 veřejné listiny a upřesňuje pojmy: veřejné listiny vydané soudním orgánem státu, včetně listin vydaných státním zástupcem, vyšším soudním úředníkem a soudním vykonavatelem, listiny vydané správními úřady, notářské listiny a úřední potvrzení, kterými jsou opatřeny listiny podepsané soukromou osobou. Listina opatřená předepsanými ověřeními a zároveň splňující požadavky legální definice stanovené v zákonu ZMPS v souladu s § 12 má v České republice důkazní moc veřejné listiny.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.